Wie?

 

Profinimmo werd begin 2008 opgericht door Patrick Koster. Hij behaalde in 1991 een diploma in de bedrijfseconomie.
In 2007 rondde hij met succes de studie ‘postgraduaat in de vastgoedkunde’ aan de universiteit in Leuven af en eind 2012
werd hij toegelaten als lid van het RICS.

Hij heeft een zeer ruime ervaring opgedaan in de ontwikkeling van retail warehousing, residentiële en KMO-projecten.

Het gehele traject van de zoektocht naar terreinen, de vergunningsaanvragen, het zoeken van geschikte huurders, contractonderhandelingen, de bouw en het beheer behoort tot zijn expertise.

Tevens beschikt Patrick over een zeer uitgebreid netwerk in de vastgoedsector gaande van ontwikkelaars, retailers, architecten tot investeerders en contacten binnen de verschillende overheidsdiensten.

 

Qui?

 

Profinimmo a été créée en 2008 par Patrick Koster. Après avoir obtenu son diplôme de gestion en 1991, il a réussi avec succès sont post-graduat en immobilier à la KUL en 2007 et fin 2012 il a étè admis en tant que membre du RICS.

Il a acquis une grande expérience dans le développement de projets immobiliers commerciaux, résidentiels et pour PME.

Toutes les étapes, allant de la recherche de terrains, de l’instruction des demandes de permis, de la recherche de locataires, de la négociation des contrats jusqu’à la construction, font partie de son expertise.

Patrick bénéficie également d’un très large réseau dans le secteur immobilier, aussi bien auprès des retailers qu’auprès des architectes, des développeurs, des investisseurs et des contacts au sein des services des autorités administratives.

 
     

 

Wat?

Profinimmo is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in de commerciële en residentiële vastgoedsector.

Wij bieden u een uitgebreide waaier van diensten aan, zowel op het vlak van advies als beheer van uw portefeuille, als het begeleiden van uw negotiaties naar de diverse partijen toe.

Profinimmo stelt zijn know-how ter beschikking als partner in ontwikkelingen, maar ook als consultant voor opdrachten in de sector van projectontwikkeling en vastgoed.

Wij beschikken over een diepgaande kennis van de vastgoedmarkt en hebben talloze huur-, koop- en verkooptransacties gerealiseerd.

We optimaliseren de inkomsten van uw panden en beperken de risico’s en de kosten.

Uiteindelijk allemaal met het doel een win/win relatie tot stand te brengen tussen verhuurder en huurder, wat leidt tot een maximalisatie van uw portefeuille op technisch, commercieel en financieel vlak.

 

Quoi?

 

Profinimmo est un bureau de conseil indépendant spécialisé dans l’immobilier commercial et résidentiel.

Nous vous offrons un large panel de services aussi bien en termes de conseil pour la gestion de votre portefeuille que pour vous accompagner dans les négociations avec les différentes parties tierces.

Profinimmo offre son know-how aussi bien en tant que partenaire pour des développements qu’en tant que consultant pour des missions dans les secteurs de l’immobilier et du développement de projets immobiliers.

Nous possédons une très grande connaissance du marché immobilier et avons réalisé de nombreuses transactions de vente, d’achat et de location de biens immobiliers.

Nous optimalisons les revenus de vos biens et en limitons les risques et les coûts.

Nous mettons tout en œuvre pour établir une relation win/win entre le locataire et le bailleur, ce qui mène à une maximalisation de votre portefeuille en termes technique, commercial et financier.


 
     

 

Diensten

- optimaliseren van uw eigendom

- doorlichting van uw lopende huurcontracten

- doeltreffende communicatie naar uw huurders toe

- optimaliseren van uw vastgoedportefeuille

- technische begeleiding van uw bouwproject

- hernegotiatie van uw huurcontracten

- property management

- stedenbouwkundige en socio economische aanvragen

- advies bij aan- en verkoop van onroerende goederen

 

Services

- Optimalisation de votre propriété

- Analyse de vos contrats existants

- Communication efficace avec vos locataires

- Optimalisation de votre portefeuille immobilier

- Accompagnement technique de vos projets de construction

- Renégociation de vos baux commerciaux

- Property management

- Demandes de permis d’urbanisme et socio-économique

- Conseil pour l’achat et la vente de biens immobiliers


 
         

Profinimmo bvba I Wulpenstraat 20 | B-3550 Zolder | fax +32 (0)11 53 14 60 | Tel. +32 (0)475 51 81 79 | koster@profinimmo.be

BE 0897 679 471 | BIV vastgoedmakelaar-bemiddelaar 505277 (erkenning toegekend in België)

waarborgorganisme: AXA polis 730.390.160 | Derdenrekening ING BE04 3751 1374 7131

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars l Luxemburgstraat 26 l 1000 Brussel

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV